Regulamin Sklepu :

Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym www.kuznianaklejek.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. W dalszej części niniejszego regulaminu osoba składająca zamówienie jest określana jako Klient. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zapisanych w nim zasad i postanowień. Podczas zakładania konta w sklepie Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, iż akceptuje go w obowiązującej formie.


I. INFORMACJE OGÓLNE


1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.kuznianaklejek.pl, zwanego dalej Sklepem, jest Artur Szostek Arfos ul. B. Prusa 1 32-566 Alwernia NIP 6282163100
2. Arfos jest stroną umowną sprzedaży zawieranej z Klientem i figuruje na rachunku jako sprzedawca zamówionych przez Klienta produktów.
3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w nim warunków i kosztów dostawy.
4. Klientem nazywamy osobę lub firmę/instytucję, która wypełniła formularz zamówienia. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.
5. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach niezwiązanych z realizacją zamówień.

Firma Arfos oświadcza, iż do każdego dzieła graficznego zakupionego w serwisie Kuznianaklejek.pl , każdorazowo opłacone są prawa autorskie do użytych zdjęć i grafik


II. OFERTA SKLEPU
1. Oferta Sklepu nie jest ograniczona terytorialnie.
2. Ilość produktów oferowanych w Sklepie jest zmienna, wszystkie są wykonywane na zamówienie.
3. Ilość produktów objętych promocją w Sklepie jest ograniczona. Sprzedaż tych produktów realizowana jest na podstawie kolejności zamówień aż do wyczerpania oferty.
4. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz zmian asortymentu i cen towarów bez podania przyczyny.
5. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.


III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW, PŁATNOŚCI


1. Zamawiane produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego. W przypadku większych zamówień Wykonawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym okresie czasu niż określony w regulaminie (po uprzednim poinformowaniu zleceniodawcy e-mailem).
2. Zamówienie jest uznane za ważne tylko jeśli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany do firmy Arfos przy wykorzystaniu mechanizmów zawartych na stronach Sklepu.
3. Proces dokonywania zamówienia wygląda następująco:
- Klient składa zamówienie przy pomocy formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego www.kuznianaklejek.pl
- Klient dokonuje pełnej płatności za wybrany towar i transport na konto sklepu;
- Sklep weryfikuje poprawność zamówienia i wysyła Klientowi na podany adres e-mail podczas rejestracji potwierdzenie przyjęcia zamówienia, w którym określa termin wykonania i wysyłki zamówionego towaru. Weryfikacją zamówienia nazywamy: stwierdzenie kompletności danych osobowych Klienta i danych do wysyłki, sprawdzenie listy produktów zamówionych przez Klienta, potwierdzenie dokonania wpłaty na konto sklepu
- W przypadku niemożności przeprowadzenia weryfikacji zamówienia zamówienie zostaje potraktowane jako odrzucone. W przypadku niekompletności danych osobowych Klienta, danych do wysyłki lub danych Klienta do wystawienia faktury, Sklep zobowiązuje się podjąć próbę kontaktu z Klientem w celu uzupełnienia brakujących informacji. Brak kontaktu z Klientem w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od momentu wpłynięcia zamówienia oznacza potraktowanie zamówienia jako niemożliwe do weryfikacji, a tym samym odrzucone. Niemożność przeprowadzenia weryfikacji oznacza: niekompletność danych osobowych Klienta, niekompletność danych do wysyłki, niemożność kontaktu z Klientem celem weryfikacji/uzupełnienia niekompletnych danych.
4. Klient korektę do swojego zamówienia może wprowadzać tylko do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do Klienta. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez Sklep. W wypadku opłaconego zamówienia Sklep zwraca wpłacone pieniądze pomniejszone o koszty obsługi bankowej i księgowej. Zamówienie zostaje anulowane w przypadku braku wpływu środków na konto w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od dnia jego złożenia(w przypadku wyboru opcji wpłaty na konto). Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. W momencie potwierdzenia wpływu środków na konto firmy Klient otrzymuje na wskazany przez siebie w procesie zamówienia adres e-mail wiadomość z informacją o przyjęciu przez Arfos zamówienia do realizacji.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawiera niekompletne dane, np. niepoprawny adres wysyłkowy, brak adresu e-mail, niezbędne do zrealizowania zamówienia. Również zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia ich złożenia będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane, chyba że indywidualne ustalenia między Klientem a Sklepem stanowią inaczej.
6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
7. Średni czas realizacji zamówienia w naszym Sklepie wynosi 1-6 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie.
8. Na terenie Polski dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
9. Na specjalne życzenie Klienta tow
ar może zostać dostarczony w sobotę. Usługa ta jest dodatkowo płatna. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
10. Zapłata za zamówienia produktu przez Klienta obywa się przelewem na konto Sklepu, należność za zamówiony towar wraz z opłatą za spedycje przesyłki. Weryfikacja i potwierdzenie zamówienia przez Sklep rozpoczyna się w momencie wpłynięcia należności na konto. Po dokonanym potwierdzeniu, Sklep przystępuje do realizacji zamówienia.
11. Arfos wystawia faktury VAT na życzenie Klienta.
12. Wszelkiego rodzaju opóźnienia w dostawie oraz jego niezgodność z zamówieniem, a także szkody powstałe w czasie transportu Klient powinien zgłaszać Sklepowi.
13. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki [wynika to z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w § 37 stanowi, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przepadkowi na rzecz Sklepu, a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.
  

 IV Rękojmia

 1. Termin obowiązywania rękojmi za wady fizyczne wynosi dwa lata od dnia wydania rzeczy.

 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

 3. Do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia.

 4. Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.

 5. Nabywca zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 3 dni od jej wykrycia, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.

 6. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.

 7. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.

 8. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

 9. Produkty wydrukowane z zdjęcia przesłanego przez klienta nie podlegają reklamacji, typu zła jakość grafiki. 

 10. Firma nie przyjmuje zwrotu towaru za pobraniem . Zwrot pieniędzy odbywa się na konto klienta (wciągu 14 dni od zwrotu) po sprawdzeniu zwróconego towaru. 

 

V Odstąpienie od umowy kupna

 1. kuznianaklejek.pl jest serwisem produkcji na zamówienie.

 2. Nabywca określa parametry zamówienia – wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia.

 3. Zamówiony przez Nabywcę produkt (fototapeta, plakat, naklejka, obraz) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek vat 23%. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla Klienta wiążąca w momencie złożenia zamówienia.
2. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w chwili dokonania przez niego zakupów w Sklepie.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia.
4. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie prezentacji produktów i realizacji zamówień prosimy kierować na adres: bok@kuznianaklejek.pl
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r.
6. Firma Arfos prowadząca sklep internetowy www.kuznianaklejek.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące dane Klienta
7. Adres Sklepu do korespondencji:

Artur Szostek ARFOS 
ul B.Prusa 1, 32-566 Alwernia